Tuyển Kỹ sư tư vấn mạng – bảo mật

Nghiên cứu , tư vấn các giải pháp & dịch vụ về an toàn thông tin <br/>Phát triển các khách hàng/ dự án về an toàn thông tin <br/>Xây dựng các giải pháp kỹ thuật về bảo mật theo nhu cầu và yêu cầu của khách hàng