Sản phẩm và dịch vụ

 • e-Discovery

  eDiscovery hay Electronic Discovery là quá trình khám phá và tìm kiếm thông tin được lưu ở định dạng điện tử (electronic format). Quá trình này thường được thực hiện để đáp ứng yêu cầu pháp lý hay điều tra.

  chi tiết..
 • Giải pháp bảo vệ

  Bảo vệ dữ liệu quan trọng về kinh doanh với sao lưu và phục hồi, lưu trữ dữ liệu và phần mềm sao lưu dữ liệu trên Cloud-computing.

  chi tiết..
 • Kiểm soát an ninh

  Kiểm soát an ninh (Monitoring) là công việc nhằm giát sát, theo dõi hệ thống cho điện toán đám mây cũng như mạng nội bộ doanh nghiệp

  chi tiết..
 • Giải pháp an ninh

  Giúp bạn ngăn chặn phần mềm độc hại và script độc hại, ngăn chặn lỗi mạng và giảm các rủi ro an ninh cho cloud và Intranet doanh nghiệp

  chi tiết..